Condicións de Acceso a Parcelas

O expediente de venda de parcelas iníciase coa solicitude por parte da empresa interesada a través dos medios establecidos pola sociedade xestora de Tecnópole, preferentemente mediante o formulario "solicitude de parcela".
 
A sociedade Parque Tecnolóxico de Galicia S.A., co fin de asegurar o normal funcionamento do Parque, ten a responsabilidade de establecer as condicións de repercusión dos gastos xerais dos servizos aos usuarios, arrendatarios ou propietarios das parcelas de Tecnópole. Por este motivo facturará trimestralmente en concepto de “Derrama de Gastos de Parcelas” a cantidade de 0,17 € por cada metro cadrado en propiedade. Esta cantidade poderá ser revisada anualmente á alza ou á baixa en función da evolución do custo dos servizos ofrecidos.