Normas de Urbanización

Condicións de volume

 • A altura máxima da edificación será de 13,50 metros medida no centro da fachada ata a cara superior do último forxado ou, liña tirante en cimbras.
  Permitirase exceder a dita altura en edificacións singulares propias do Parque Tecnolóxico debidamente xustificadas.
  No caso de sotos e semisotos permítense sen contar edificabilidade.
 • Edificabilidade máxima, 1,5 m2/m2 ó 5,5 m3/m2.
 • Ocupación en planta. A edificación non poderá ocupar máis dun 50% da superficie da parcela na que se sitúe. Preverase no interior das parcelas o espazo necesario para aparcadoiro e operacións de carga e descarga. A dotación mínima de aparcadoiro no interior da parcela será dunha praza cada 100m2 de edificación.
 • Retranqueos mínimos. Os retranqueos mínimos que deben cumprir as edificacións a construír serán as seguintes:
  Á vía pública -10 m
  Á parcela lindeira -5 m
  Esta medida contarase a partir do límite de parcela correspondente.
 • Aliñacións. Non se define ningunha aliñación salvo a que se deduce das condicións de retranqueos mínimos.
 • Antepeitos de cornixa.No remate de cornixa de coroación permítese a execución de antepeitos por encima da rasante da dita cornixa, podendo macizarse ata a altura de 1,00m e colocar varandas ata 1,20 m sobre a dita rasante.
 • Chemineas. Salvo xustificación non excederán os 2,00m sobre a cota de cumieira.
 • Beirados. Permitiranse voos máximos de 1,00 m sobre a aliñación correspondente ao retranqueo mínimos.
 • Marquesiñas. O deseño de marquesiñas sitas na planta baixa dos edificios deberá realizarse de acordo aos seguintes criterios:
  • A altura sobre rasante será como mínimo de 3,5m, non podendo exceder en ningún caso a altura do forxado que forma teito de planta baixa.
  • O voo máximo sobre a aliñación resultante do retranqueo mínimo será de 2,00 metros.
 • Permítense a colocación de letreiros anunciadores en planta baixa, altas e remate de edificios sempre que correspondan a un deseño acorde coa imaxe do Parque.

Condicións estéticas

 • Na composición plástica dos edificios tenderase á resolución dos edificios mediante materiais de alta tecnoloxía, acorde coa imaxe dun Parque Tecnolóxico sendo valorados neste sentido as superficies acristaladas en fachada.
 • En canto a materiais prohibidos non se permite o uso de materiais inconsistentes ou de fácil desprendemento, así como as imitacións e falseamento de materiais.
 • Queda prohibido o uso de fibrocemento en cuberta cando este fose quedar á vista.
 • Tanto as medianeiras como os parámetros susceptibles de posterior ampliación deberán tratarse como unha fachada debendo ofrecer unha calidade de obra terminada igual á principal.
 • Permítense os rótulos logo da aprobación municipal.
 • Os parámetros de fachada de semisoto non poderán ser macizos na súa totalidade.
 • Permitirase un zócolo continuo dunha altura máxima de 0,50m.

Condicións hixiénicas de seguridade e accesibilidade

 • As condicións hixiénicas das edificacións axustaranse ás disposicións establecidas na lexislación laboral e sanitaria correspondente.
 • En canto ao illamento térmico acústico será de aplicación para todo tipo de edificios a Normativa Básica en vigor.
 • No relativo ás condicións de ventilación e iluminación será de aplicación para todo tipo de edificios a Normativa en vigor.
 • Para garantir a impermeabilización dos edificios, os parámetros exteriores acabaranse con materiais adecuados para este efecto e un mínimo de duración garantida de 10 anos.
 • Tanto a evacuación de augas residuais dos edificios como as procedentes da recollida de pluviais conduciranse ata as redes principais do Parque.
 • En canto ás condicións de accesibilidade nos edificios cumpriranse cando menos as mínimas a que se refire o Decreto 286/192 de 8 de outubro, de accesibilidade e eliminación de barreiras.